Do ảnh hưởng của dịch Covid tại địa bàn farm nên các dịch vụ cung cấp rau Rồng Xanh đang tạm ngưng. Rồng Xanh sẽ thông báo cập nhật tình hình tới khách hàng trong thời gian sớm nhất, ngay khi có thông tin mới.